WNIOSKI EGZAMINACYJNE

Zmiany w rozporządzeniu dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
W dniu 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Poniżej link do najnowszego rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf
 
Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem
od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
(mogą być również kopie poprzednio wydanych świadectw kwalifikacyjnych)
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach,
w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 
lub
 
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której
mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116),
potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści
nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie
zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych
z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu
obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej
podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej,
potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie
umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń
techniki wojskowej lub uzbrojenia.
 
W tytule opłaty za egzamin należy podać:
imię i nazwisko, rodzaj urządzeń i zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa
(np.: Jan Kowalski 2E:1,2,6,10)
 
PLIKI DO POBRANIA
kliknij wybrany plik i zapisz na swoim komputerze
Duplikaty uprawnień kwalifikacyjnych:
 
Każdy, kto otrzymał uprawnienia wydane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Gdańsk,
w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu, kradzieży lub zostało zagubione,
może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu.
Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł. W przypadku chęci uzyskania duplikatu świadectwa
należy wypełnić poniższy wniosek, a następnie przesłać go listownie na adres Oddziału lub elektronicznie: pzits_gda@wp.pl
  
Opłatę za duplikaty należy wnieść przed jego wydaniem poprzez płatność przelewem
na rachunek bankowy PZITS O/Gdańsk lub w siedzibie stowarzyszenia.