Polskie zrzeszenie inżynierów i techników sanitarnych oddział Gdańśk

O PZITS

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych od 1952 roku – Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, ma charakter proekologiczny, i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego. Symbolami stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna. Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej lub srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do licznych organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo – technicznych zarówno krajowych, zagranicznych jak i międzynarodowych.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo – technicznych,
 • Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej,
 • Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych,
 • Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,
 • Opracowywanie projektów norm, normatywów i wytycznych technicznych,
 • Prowadzenie informacji naukowo – technicznej i patentowej,
 • Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne,
 • Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej,
 • Prowadzenie współpracy z zagranicą.