Komisja Kwalifikacyjna nr 499

Komisja Kwalifikacyjna Nr  499/123/22/23
działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku
powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – następujących grup:

  • Grupa 1 elektryczna   (pkt- 2,3,6,9,13)
  • Grupa 2 cieplna          (pkt- 1,2,3,4,5,10,11,1213,14,15,16,17,18,21)
  • Grupa 3 gazowa         (pkt- 4,6,7,8,10)

Sprawdzenie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

– Ustawa z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 04.06.1997, poz.348, z późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Poz. 1392).

Egzamin odbywa się w siedzibie Oddziału PZITS w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 (budynek Domu Technika NOT – pokój 328) względnie w siedzibie zainteresowanej firmy w terminie uzgodnionym między stronami.

Opłata za egzamin wynosi obligatoryjnie 10% minimalnego wynagrodzenia.                            

Koszt egzaminu w 2024r.-    I-VI : 424,20 zł;   VII-XII : 430,00 zł.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony na pierwszej stronie wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”) oraz dołączyć jeden z dokumentów według par. 6 ust. 2 i 3 Rozporządzenia z dnia 01 lipca 2022 r., okazać dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty za egzamin. Wzór Zaświadczenia o zatrudnieniu dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”.

Zamiast zaświadczenia przystępujący do egzaminu może przedłożyć inne dokumenty, o których mówi rozporządzenie, np. kopię świadectwa lub poprzednie uprawnienia.