SZKOLENIA i egzaminy eid

ZARZĄD ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA      INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH W GDAŃSKU

przeprowadza szkolenia przygotowujące do egzaminu, stwierdzającego kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w:

GRUPIE 1 pkt. 2,3,6,9,13

GRUPIE 2 pkt. 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21

GRUPIE 3 pkt. 4,6,7,8,10                                                                         

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.poz.1392). Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Kwalifikacyjną PZITS nr 499/123/22/23, powołaną przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której uprawnienia obejmują następujące urządzenia instalacje i sieci:

GRUPA 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

2     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

6     zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

9     sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

13   aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i

zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w   pkt 1-12;

GRUPA 2: urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

1    kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż

500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2    kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy nie wyższej niż

1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3    kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz  z urządzeniami

pomocniczymi;

4    sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i przesyle

ciepła nie wyższym niż 500 kW;

5    sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

10  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż

500 kW;

11  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;

12  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

13  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW;

14  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

15  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW;

16  sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i

gazów techniczn.;

17  sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

18  urządzenia do składowania, magazynow. i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie

ponad 100 Mg;

21  aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci

wymienionych w pkt 1 – 20;

GRUPA 3: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.                                                                                                                             

4    sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu w

tym  punkty gazowe);

6    urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu  nie wyższym niż 5 kPa;

7    urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

8    przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

10  aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych

w pkt 1 – 9;

Warunkiem przystąpienia do szkolenia i egzaminu jest wypełnienie wniosku, dokonanie wpłaty oraz dostarczenie kserokopii posiadanych świadectw certyfikatów lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Koszt szkolenia w zakresie eksploatacji lub dozoru:  500 zł + 23% VAT (Dla członków PZITS obowiązuje zniżka 20%).

Koszt egzaminu w 2024r.-    I-VI : 424,20 zł;   VII-XII : 430,00 zł.

Wpłaty należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy:

 Millennium O/Gdańsk NR:  03 1160  2202  0000 0000 6190 8963  z dopiskiem:  za szkolenie i egzamin.

Miejsce szkolenia i egzaminu:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

  1. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (Dom Technika NOT – III piętro, p.328)

tel/fax: 58/301-07-37, e-mail: pzits_gda@wp.pl

Organizujemy również szkolenia przygotowujące do otrzymania uprawnień budowlanych w branży sanitarnej.

 Koszt szkolenia na uprawn. budowlane – 2000 zł + 23%VAT (dla czł.PZITS 20% zniżki)