Biuro studiów i rzeczoznastwa

W ramach PZITS działa Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa, które prowadzi działalności gospodarczą w zakresie:
• sporządzania opinii i ekspertyz technicznych,
• konsultacje i porady naukowo – techniczne,
• oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji,
• opracowania z zakresu ochrony środowiska (powietrze, woda, odpady stałe, hałas),
• pomiary i regulacje urządzeń i instalacji,
• opracowania projektowe,
• nadzory autorskie i inwestorskie,
• inwentaryzacja i prace kreślarskie,
• instrukcje eksploatacji i obsługi.
W specjalnościach:
Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, uzdatnianie wody i technologia oczyszczania ścieków,ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja wraz z kotłowniami, instalacje szpitalne, balneotechnika, pralnictwo, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie miast, technika sanitarna wsi i urbanistyka sieci podziemnych.

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Tel. (022) 827-02-63, tel./fax (022) 826-28-94

Grupa Rzeczoznawców PZITS w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel./fax (58) 301-07-37, tel. (58) 321-84-78

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe