Statut

 
Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
zatwierdzony przez Zebranie Delegatów podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się
w formie zdalnej w dniach od 22 do 26 października 2020 roku.
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 13.07.2021 r.,
nr KRS: 0000053547
 
 
S T A T U T
 
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH
WARSZAWA, 2020 r.
 
 
PREAMBUŁA
Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia
przyjmowało kolejno nazwy: od 1922 roku Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników
Sanitarnych, od 1952 roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznych, organizacyjnych
i społecznych wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony
środowiska.
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych”, w skrócie

 

PZITS. PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby

 

fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach:

 

gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo,

 

wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza

 

atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych. PZITS w swojej działalności kładzie

 

szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie

 

zdrowia i środowiska przyrodniczego. Stowarzyszenie zrzesza członków posiadających

 

kwalifikacje w zakresie projektowania, realizacji robót, pracowników uczelni i instytucji

 

zajmujących się szeroko pojętą dziedziną inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, a także

 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie gospodarki energetycznej.

 

§ 2

 

1. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz

 

naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

 

2. PZITS może tworzyć oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne.

 

Strona 3 z 23

 

§ 3

 

1. PZITS jest wpisane do właściwego rejestru stowarzyszeń i ma osobowość prawną.

 

2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną na mocy uchwały Zarządu Głównego

 

na wniosek zarządu oddziału.

 

§ 4

 

PZITS może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń

 

oraz związków stowarzyszeń na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

§ 5

 

PZITS opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich

 

spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 6

 

1. PZITS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Zrzeszenie Inżynierów

 

i Techników Sanitarnych” i napisem pośrodku ,,Zarząd Główny w Warszawie”

 

lub odpowiednio terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi

 

przepisami.

 

2. PZITS ma sztandar i odznakę organizacyjną.

 

3. PZITS może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PZITS

 

i specjalności objętych jego zakresem działalności, honorowe odznaki (srebrne, złote i złote

 

z diamentem), medale, dyplomy oraz inne wyróżnienia na podstawie uchwały Zarządu

 

Głównego.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 7

 

Celem PZITS jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego

 

w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § 1, integracja

 

środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie

 

działalności PZITS i stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. PZITS

 

reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 

Strona 4 z 23

 

§ 8

 

PZITS realizuje swoje cele przez:

 

1) organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań,

 

konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych

 

w kraju i za granicą,

 

2) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism

 

naukowo-technicznych,

 

3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych kwalifikacji

 

na wniosek zainteresowanych,

 

4) współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami

 

państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz organami administracji państwowej,

 

samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom,

 

5) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień

 

w specjalnościach objętych zakresem działalności PZITS,

 

6) nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,

 

7) opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności,

 

8) prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej,
technicznoekonomicznej i patentowej oraz propagowanie stosowania racjonalnych
technologii i urządzeń,

 

9) prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej,

 

10) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne,

 

11) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych

 

dla członków i osób zasłużonych w rozwoju PZITS,

 

12) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, prowadzenie różnych

 

form pomocy i samopomocy koleżeńskiej,

 

13) popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości,

 

14) troszczenie się o warunki pracy i interesy członków PZITS oraz właściwe wykorzystanie

 

potencjału techniczno-wytwórczego inżynierów i techników,

 

15) współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowotechnicznymi oraz
przy zakładaniu i powadzeniu klubów technika, domów pracy twórczej

 

i podobnych obiektów,

 

16) inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą,

 

17) badanie, dokumentowanie i propagowanie dziedzictwa naukowo-technicznego, polskiej

 

i światowej myśli technicznej,

 

18) inne nie wymienione działania zgodne z misją oraz celami Zrzeszenia.

 

Strona 5 z 23

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

 

§ 9

 

1. Społeczność PZITS tworzą członkowie:

 

1) zwyczajni,

 

2) honorowi,

 

3) wspierający.

 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane

 

specjalnościami określonymi w § 1.

 

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w rozwoju PZITS

 

lub specjalności objętych jego działalnością.

 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem

 

działalności PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 

§ 10

 

Członkami PZITS mogą być również cudzoziemcy, a także osoby prawne spełniające warunki

 

wymienione w § 9 w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.

 

§ 11

 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy zarząd oddziału na podstawie deklaracji

 

kandydata popieranego przez dwóch członków PZITS.

 

2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego

 

lub zarządu oddziału zaopiniowany przez Zarząd Główny.

 

3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału.

 

§ 12

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1) czynnego i biernego wyboru do władz PZITS,

 

2) udziału i korzystania ze wszystkich form działalności PZITS, stosownie do ustaleń

 

zawartych w regulaminach.

 

2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z obowiązku

 

opłacania składek członkowskich.

 

3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego

 

i biernego prawa wyborczego.

 

Strona 6 z 23

 

§ 13

 

Do obowiązków członków PZITS należy:

 

1) przestrzeganie statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

 

2) realizowanie celów Stowarzyszenia,

 

3) regularne wpłacanie składek członkowskich,

 

4) podnoszenie kwalifikacji w zakresie swojej specjalności.

 

§ 14

 

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 

1) zrzeczenia się członkostwa przez zgłoszenie zarządowi oddziału lub Zarządowi

 

Głównemu,

 

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powodu nieopłacenia składki

 

członkowskiej przez okres jednego roku po uprzednim pisemnym wezwaniu

 

do uregulowania zaległych składek. Zapłacenie zaległych składek przywraca

 

członkostwo w PZITS,

 

3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

 

lub pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu,

 

4) zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§ 15

 

1. Członek zwyczajny ma prawo wystąpić o czasowe zawieszenie członkostwa w PZITS.

 

Okres zawieszenia nie jest wliczany do stażu członkowskiego.

 

2. Członek zawieszony nie opłaca składek w czasie zawieszenia.

 

3. Zasady i tryb zawieszenia członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny

 

PZITS.

 

§ 16

 

1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo

 

odwołania się do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.

 

2. Osoby, które zostały skreślone z listy członków, mogą ponownie zostać członkami PZITS

 

na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

Strona 7 z 23

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE PZITS

 

§ 17

 

1. Naczelnymi władzami PZITS są:

 

1) Zebranie Delegatów,

 

2) Zarząd Główny,

 

3) Główna Komisja Rewizyjna,

 

4) Główny Sąd Koleżeński.

 

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu określonym regulaminem

 

wyborów

 

3. Uchwały władz PZITS podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności

 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

4. Naczelne władze PZITS mogą w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać

 

łączność elektroniczną.

 

§ 18

 

1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PZITS.

 

2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym

 

lub nadzwyczajne.

 

3. Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny.

 

4. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu

 

wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu

 

przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Zebranie

 

Delegatów może zostać zwołane w innym terminie i odbyć się w trybie obiegowym,

 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie

 

porozumiewanie się na odległość lub mieszanym, zatwierdzonym uchwałą Zarządu

 

Głównego.

 

5. Delegatów oraz ich zastępców, spośród członków zwyczajnych, wybierają zebrania

 

delegatów lub walne zebrania oddziałów na okres kadencji, według regulaminu Zarządu

 

Głównego.

 

§ 19

 

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

 

1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji

 

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

 

Strona 8 z 23

 

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej

 

Komisji Rewizyjnej,

 

3) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej PZITS,

 

4) wybór prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego

 

Sądu Koleżeńskiego; kandydaci w wyborach na funkcje członków wymienionych

 

organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, mogą być nieobecni na Zebraniu Delegatów,

 

jeżeli wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie,

 

5) zatwierdzanie regulaminów: obrad Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej

 

Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

 

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 

7) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem PZITS,

 

8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,

 

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania PZITS,

 

10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez

 

Zarząd Główny lub zgłoszonych przez delegatów,

 

11) podejmowanie uchwał o występowaniu do władz państwowych lub samorządowych

 

w sprawach związanych z rozwojem techniki sanitarnej oraz obrony żywotnych

 

interesów członków PZITS.

 

§ 20

 

1. Zebranie Delegatów jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej

 

połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy

 

obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie, pod

 

warunkiem, że zawiadomienie o zebraniu podaje jego drugi termin.

 

2. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów. Liczbę

 

delegatów obecnych przy podejmowaniu uchwał Zebrania Delegatów z wykorzystaniem

 

środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się

 

na odległość ustala się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.

 

3. Obrady Zebrania prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie

 

Delegatów uwzględniającym formę organizacyjną prowadzenia Zebrania Delegatów.

 

§ 21

 

1. W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział:

 

1) delegaci Oddziałów, wybrani na zebraniach oddziałów,

 

2) członkowie honorowi,

 

3) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego

 

Sądu Koleżeńskiego.

 

Strona 9 z 23

 

2. Mandaty delegatów, wybranych zgodnie z ustępem 1, zachowują ważność w okresie

 

pomiędzy dwoma sprawozdawczo-wyborczymi Zebraniami Delegatów.

 

3. W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie

 

zwyczajni jeśli nie są delegatami, przewodniczący głównych sekcji branżowych i głównych

 

komisji problemowych, redaktorzy naczelni czasopism PZITS oraz po jednym

 

przedstawicielu członków wspierających jak również zaproszeni goście. Członkowie

 

ustępującego Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie

 

absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 22

 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów Zarząd Główny zawiadamia

 

delegatów za pośrednictwem oddziałów co najmniej na 30 dni przed terminem.

 

2. W razie zwołania i odbywania Zebrania Delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji

 

elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość o jego

 

terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając zawiadomienie

 

zawierające termin, porządek i regulamin obrad.

 

§ 23

 

1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu

 

Głównego podjętej z inicjatywy własnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej

 

lub na wniosek zarządów oddziałów reprezentujących co najmniej jedną trzecią liczby

 

członków PZITS.

 

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów powinien zawierać uzasadnienie

 

potrzeby zwołania Zebrania i jego cel.

 

3. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 8 tygodni

 

od daty zgłoszenia wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami, z powodu których zostało

 

zwołane. Termin ten nie dotyczy zebrania mającego na celu zmianę statutu. Może on być

 

dostosowany do terminu opracowania propozycji zmian statutu.

 

§ 24

 

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą PZITS w okresie między Zebraniami Delegatów

 

i za swoją działalność odpowiada przed Zebraniem Delegatów.

 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

 

1) prezes PZITS, wybrany oddzielnie przez Zebranie Delegatów,

 

2) członkowie wybrani przez Zebranie Delegatów w liczbie co najmniej 12,

 

3) prezesi Oddziałów PZITS,

 

4) prezes PZITS poprzedniej kadencji.

 

Strona 10 z 23

 

§ 25

 

W czasie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PZITS kieruje prezydium,

 

które – oprócz prezesa – jest wybierane przez Zarząd Główny. Wybór obejmuje trzech

 

wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika i dwóch członków prezydium.

 

Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, jego zastępca i dwaj członkowie wybierani są przez Zarząd

 

Główny spośród swego grona.

 

§ 26

 

1. Zasadę działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zebranie

 

Delegatów.

 

2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego niezbędna jest obecność co najmniej połowy

 

członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos

 

przewodniczącego posiedzenia.

 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy

 

razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się

 

na odległość zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel

 

Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dyrektor biura ZG.

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 

1) kierowanie działalnością PZITS zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi

 

i uchwałami Zebrania Delegatów,

 

2) zwoływanie Zebrań Delegatów w sposób przewidziany w statucie,

 

3) przedstawianie Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej

 

i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad

 

gospodarki finansowej,

 

4) powoływanie i odwoływanie na wniosek prezesa PZITS dyrektora biura ZG,

 

5) zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych i uchwalanie rocznych planów

 

budżetu,

 

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich na rok kalendarzowy i ich podział

 

pomiędzy oddziały i Zarząd Główny,

 

7) uchwalanie regulaminów PZITS z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zebrania

 

Delegatów; regulaminy dotyczące jednostek oddziałowych uchwala zarząd oddziału

 

we własnym zakresie,

 

8) zarządzanie majątkiem i funduszami PZITS, prowadzenie działalności gospodarczej

 

oraz ustalanie zasad gospodarowania majątkiem w oddziałach,

 

Strona 11 z 23

 

9) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów PZITS oraz określanie

 

ich siedziby,

 

10) podejmowanie uchwały odnośnie uzyskania osobowości prawnej przez oddział,

 

11) tworzenie i rozwiązywanie głównych sekcji branżowych, głównych komisji

 

problemowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie odwołań członków PZITS od

 

skreślenia lub wykluczenia,

 

12) występowanie do władz państwowych w sprawach ochrony zawodu inżyniera

 

i technika przed degradacją zawodową i materialną,

 

13) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych,

 

członkostwie w międzynarodowych stowarzyszeniach i współpracy

 

ze stowarzyszeniami zagranicznymi,

 

14) ukierunkowanie, nadzór merytoryczny i ocena działalności oddziałów i jednostek

 

działalności gospodarczej. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności finansowej

 

i prawnej z tytułu zobowiązań zarządów oddziałów zawartych bez zgody Zarządu

 

Głównego,

 

15) ustalanie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na tytuł rzeczoznawcy,

 

16) występowanie z wnioskiem na Zebranie Delegatów o nadanie lub pozbawienie

 

godności członka honorowego,

 

17) nadawanie członkom odznak honorowych, dyplomów, godności zasłużonego seniora

 

oraz występowanie o inne odznaki i odznaczenia państwowe dla wyróżniających się

 

w pracy społecznej członków PZITS lub jego jednostek,

 

18) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z zagranicą,

 

19) wszechstronne propagowanie celów i działalności PZITS,

 

20) podejmowanie innych czynności związanych z realizacją zadań statutowych

 

niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej

 

i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 28

 

1. W czasie działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością PZITS kieruje

 

Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w roku. Posiedzenia mogą

 

odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem

 

uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

3. Do ważności uchwał Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków,

 

w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos

 

przewodniczącego posiedzenia.

 

4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

Strona 12 z 23

 

5. Prezydium na wniosek prezesa PZITS opiniuje powołanie lub odwołanie dyrektora biura

 

Zarządu Głównego. Dyrektor biura nie musi być członkiem PZITS.

 

6. Prezydium Zarządu Głównego powołuje w razie potrzeby komisje o charakterze doraźnym.

 

§ 29

 

1. Dyrektor biura odpowiada przed Zarządem Głównym za całokształt prac biura Zarządu

 

Głównego oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych w pracy PZITS.

 

2. Dyrektor biura jest zatrudniony w PZITS i swoje obowiązki wykonuje na zasadach

 

ustalonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

§ 30

 

Naczelnym organem kontrolnym PZITS jest Główna Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zebranie

 

Delegatów, w liczbie 5 członków. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie

 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 31

 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 

1) wykonywanie kontroli: co najmniej dwa razy w ciągu kadencji całokształtu

 

działalności PZITS, w tym głównych sekcji branżowych, głównych komisji

 

problemowych oraz innych organów Zarządu Głównego, jej zgodności ze statutem,

 

uchwałami Zebrania Delegatów i z uchwałami Zarządu Głównego, jak również

 

corocznej kontroli działalności finansowo-gospodarczej oraz w miarę potrzeb

 

kontroli doraźnej. Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac

 

rzeczoznawców,

 

2) składanie na Zebraniu Delegatów oceny działalności merytorycznej, gospodarczej

 

i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 

Głównemu,

 

3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium uwag oraz wniosków

 

w sprawie działalności PZITS,

 

4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów,

 

5) żądanie zwołania Prezydium, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego lub

 

nadzwyczajnego Zebrania Delegatów. W tym przypadku posiedzenie powinno odbyć

 

się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a w przypadku

 

nadzwyczajnego Zebrania Delegatów najpóźniej w ciągu 8 tygodni od daty zgłoszenia,

 

6) uczestniczenie jej członków z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich

 

organów PZITS.

 

Strona 13 z 23

 

§ 32

 

1. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony

 

przez Zebranie Delegatów.

 

2. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność

 

przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy liczby jej członków. W razie

 

równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w sposób umożliwiający

 

równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego

 

porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji
albo systemów teleinformatycznych.

 

§ 33

 

1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dotyczących naruszania

 

zasad statutowych, programowych i etycznych PZITS.

 

2. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

 

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,

 

2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością sądów koleżeńskich oddziałów,

 

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. Wyjątkowo, gdy stroną jest

 

członek władz centralnych PZITS, przysługuje mu prawo odwołania się do Zebrania

 

Delegatów.

 

§ 34

 

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów.

 

Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę

 

i sekretarza.

 

2. Zakres uprawnień i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin

 

zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.

 

3. Do ważności uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność

 

przewodniczącego lub zastępcy i co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej

 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

4. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą odbywać się w sposób umożliwiający

 

równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego

 

porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji
albo systemów teleinformatycznych.

 

Strona 14 z 23

 

§ 35

 

Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 

1) upomnienie,

 

2) nagana,

 

3) zawieszenie w prawach członka PZITS,

 

4) wykluczenie z PZITS.

 

§ 36

 

Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mogą w czasie trwania

 

kadencji uzupełnić swój skład w liczbie do jednej piątej ich składu osobowego spośród osób

 

kandydujących do władz na Zebraniu Delegatów. Uzupełnienie składu następuje w kolejności

 

liczby otrzymanych głosów.

 

ROZDZIAŁ V

 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 37

 

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są oddziały powoływane przez Zarząd

 

Główny.

 

2. Oddziały tworzone są zgodnie z potrzebami członków PZITS na podstawie uchwał Zarządu

 

Głównego. Teren działania i siedziba danego oddziału jest ustalana w uzgodnieniu

 

z zainteresowanym zarządem oddziału PZITS.

 

§ 38

 

1. W celu realizacji głównych zadań PZITS oddziały mogą tworzyć na obszarze swego

 

działania delegatury jako terenowe oddziałowe jednostki organizacyjne oraz koła, komisje,

 

sekcje, kluby i zespoły, jako regulaminowe jednostki organizacyjne.

 

2. Zasady działania terenowych i regulaminowych jednostek organizacyjnych oddziału

 

określa zarząd oddziału.

 

3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku oddziału na mocy

 

uchwały Zarządu Głównego PZITS. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału

 

z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny PZITS.

 

4. Oddział może występować z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej, gdy w okresie

 

ostatnich dwóch lat jego roczny bilans finansowy był dodatni i uzyskał pozytywną ocenę

 

oddziałowej komisji rewizyjnej.

 

5. Oddział, po uzyskaniu osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą,

 

z której dochód przeznaczony jest do realizacji celów statutowych PZITS. Dochód ten

 

Strona 15 z 23

 

podlega podziałowi na część bezpośrednio wykorzystywaną w oddziale i część

 

przekazywaną do Zarządu Głównego na cele wspólnej działalności PZITS. Zasady tego

 

podziału są ustalane corocznie uchwałą Zarządu Głównego w nawiązaniu do rocznego

 

planu finansowego PZITS.

 

6. Oddział mający osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą zgodnie

 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

7. W przypadku, gdy działalność oddziału mającego osobowość prawną wykazuje rażące lub

 

uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu PZITS, Zarząd Główny może podjąć

 

uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego.

 

8. Warunki powoływania i funkcjonowania zarządu komisarycznego oraz likwidacji oddziału

 

mającego osobowość prawną przeprowadza się zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach.

 

§ 39

 

1. Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów,

 

zwoływane gdy liczba członków zwyczajnych w oddziale przekracza 200, dalej zwane

 

zebraniem oddziału.

 

2. Zebranie oddziału zwoływane przez zarząd oddziału może być zwyczajne, zwoływane po

 

upływie kadencji o charakterze sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajne, zwoływane

 

w czasie trwania kadencji. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać dwa terminy

 

rozpoczęcia tego zebrania w danym dniu.

 

3. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu

 

wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu

 

przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Walne

 

Zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów może zostać zwołane w innym

 

terminie i odbyć się w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji

 

elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość lub

 

mieszanym, zatwierdzonym uchwałą zarządu oddziału.

 

§ 40

 

1. Władzami oddziału są:

 

1) zebranie oddziału,

 

2) zarząd oddziału,

 

3) komisja rewizyjna oddziału,

 

4) sąd koleżeński oddziału,

 

2. Władze oddziału działają na podstawie statutu i regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd

 

Główny.

 

3. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.

 

Strona 16 z 23

 

§ 41

 

Do kompetencji zebrania oddziału należy:

 

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji

 

rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału,

 

2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji

 

rewizyjnej.

 

3) wybór prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału

 

oraz wybór delegatów na Zebranie Delegatów PZITS. Kandydaci w wyborach

 

na funkcje członków wymienionych organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, którzy

 

wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, mogą być nieobecni na zebraniu oddziału.

 

4) uchwalanie zasad działalności merytorycznej, finansowej i organizacyjnej oddziału.

 

5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez zarząd

 

oddziału i przez delegatów uczestniczących w zebraniu oddziału,

 

a niepodlegających kompetencji władz naczelnych PZITS.

 

§ 42

 

1. Zebranie oddziału jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej

 

połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy

 

obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie.

 

Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. Liczbę delegatów obecnych

 

przy podejmowaniu uchwał Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji

 

elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala

 

się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.

 

2. Obrady prowadzone są zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym przez zebranie oddziału

 

uwzględniającym formę przeprowadzenia zebrania.

 

§ 43

 

1. W zebraniu delegatów oddziału z głosem decydującym udział biorą:

 

1) delegaci terenowych jednostek organizacyjnych oddziału, wybrani według zasad

 

ustalonych przez zarząd oddziału,

 

2) członkowie honorowi PZITS,

 

3) członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału,

 

2. W zebraniu oddziału, oprócz członków honorowych i zwyczajnych, mogą brać udział

 

zaproszeni członkowie wspierający, lecz bez prawa udziału w głosowaniu.

 

Strona 17 z 23

 

§ 44

 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania oddziału, zarząd oddziału zawiadamia

 

członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

2. W razie zwołania i odbywania zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji

 

elektronicznej o jego terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając

 

zawiadomienie zawierające termin, porządek obrad i jego regulamin oraz teksty uchwał

 

co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

 

§ 45

 

1. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu oddziału z

 

własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub jednostek organizacyjnych oddziału,

 

reprezentujących co najmniej jedną trzecią ogólnej liczby członków oddziału.

 

2. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty

 

zgłoszenia wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.

 

§ 46

 

1. Zarząd oddziału jest najwyższą władzą w czasie między zebraniami oddziału. Za swoją

 

działalność zarząd odpowiada przed zebraniem oddziału i zarządem Głównym.

 

2. Uzyskanie przez oddział osobowości prawnej nie zwalnia zarządu oddziału z obowiązku

 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego.

 

3. Praca zarządu oddziału odbywa się na podstawie regulaminu opracowanego przez zarząd

 

oddziału bez zbędnej zwłoki na początku swojej działalności.

 

4. Wejście w życie regulaminu pracy zarządu oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd

 

Główny. Zarząd Główny analizuje bez zbędnej zwłoki regulamin pracy zarządu oddziału.

 

5. Zarząd oddziału może w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać łączność

 

elektroniczną.

 

§ 47

 

W skład zarządu oddziału wchodzą:

 

1) prezes zarządu oddziału, wybrany przez uczestników zebrania oddziału w odrębnym

 

głosowaniu,

 

2) członkowie wybrani w liczbie 5÷10,

 

3) przewodniczący terenowych jednostek organizacyjnych oddziału,

 

4) prezes zarządu oddziału poprzedniej kadencji,

 

5) w przypadku powstania wakatu na stanowisku członka zarządu, w skład zarządu

 

przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych

 

podczas głosowania na zebraniu oddziału.

 

Strona 18 z 23

 

§ 48

 

Do kompetencji zarządu oddziału należy:

 

1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminów

 

oraz uchwałami władz naczelnych PZITS oraz zebrania oddziału, jak również

 

reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

 

2) zwoływanie zebrań oddziału, opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów

 

działalności merytorycznej oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

 

3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

 

4) powoływanie i rozwiązywanie terenowych, a także regulaminowych jednostek

 

organizacyjnych oraz ustalanie regulaminów ich działania, jak również udzielanie im

 

niezbędnych środków i pomocy,

 

5) zarządzanie majątkiem administrowanym przez oddział,

 

6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków,

 

7) składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie oddziałowi osobowości

 

prawnej,

 

8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej oddziału,

 

po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego,

 

9) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami,

 

10) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego,

 

godności zasłużonego seniora, odznak honorowych oraz odznak i odznaczeń

 

państwowych,

 

11) ustalanie zasad dotyczących wyboru delegatów na zebranie oddziału,

 

12) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych

 

z działalnością oddziału oraz obrona żywotnych interesów własnych członków,

 

13) do prowadzenia spraw oddział może zatrudnić pracowników.

 

§ 49

 

1. W skład prezydium zarządu oddziału wchodzą: prezes oraz członkowie wybrani przez

 

zarząd oddziału: dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik. Przy liczbie członków

 

większej od 5 możliwy jest wybór zastępców sekretarza i skarbnika oraz członków

 

prezydium.

 

2. W przypadku powstania wakatu na stanowisku prezesa lub wiceprezesa bez zbędnej zwłoki

 

zwołuje się zebranie oddziału.

 

3. Prezydium kieruje działalnością oddziału w czasie pomiędzy posiedzeniami zarządu

 

i składa zarządowi oddziału okresowe sprawozdania ze swej działalności.

 

4. Sekretarz może być zatrudniony w oddziale.

 

5. Zakres obowiązków sekretarza określa regulamin ustalony przez zarząd oddziału.

 

Strona 19 z 23

 

6. W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka prezydium, w skład prezydium

 

przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych podczas

 

wyboru prezydium przez zarząd oddziału.

 

§ 50

 

1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się co najmniej dwukrotnie w roku. Posiedzenia

 

mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie

 

z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

2. Posiedzenia prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami. Posiedzenia mogą odbywać się

 

przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem

 

uchwalonym przez zarząd oddziału.

 

3. Posiedzenie prezydium zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

 

4. Do ważności uchwał zarządu oddziału i jego prezydium niezbędna jest obecność

 

co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, a uchwały

 

podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos

 

przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 51

 

1. Organem kontrolnym oddziału jest komisja rewizyjna, wybierana przez zebranie oddziału

 

w liczbie 3÷5 członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę

 

i sekretarza.

 

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

 

1) kontrola całokształtu działalności oddziału, a także jednostek terenowych

 

i regulaminowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej i merytorycznej,
dokonywana co najmniej raz do roku,

 

2) składanie na zebraniu oddziału oceny działalności merytorycznej, organizacyjnej

 

i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu oddziału,

 

3) składanie do zarządu oddziału wniosków wynikających z kontroli, a w sprawach

 

niepodlegających zarządowi do Głównej Komisji Rewizyjnej,

 

4) występowanie do zarządu oddziału o zwołanie nadzwyczajnego zebrania

 

w przypadku niewywiązywania się zarządu oddziału ze swoich obowiązków.

 

3. Przedstawiciel komisji rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach

 

zarządu oddziału i prezydium.

 

Strona 20 z 23

 

§ 52

 

Sąd koleżeński oddziału składa się z 3÷5 członków wybranych przez zebranie oddziału.

 

Sąd ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 53

 

Sąd koleżeński oddziału rozstrzyga sprawy dotyczące naruszania przez członków oddziału

 

postanowień statutu, regulaminów i zasad etyki.

 

§ 54

 

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje prawo odwołania do głównego sądu

 

Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem.

 

Z pisemnym wnioskiem o przesłanie decyzji wraz z uzasadnieniem należy wystąpić w terminie

 

14 dni od dnia jej wydania.

 

§ 55

 

1. Zakres działania oddziałowej komisji rewizyjnej i oddziałowego sądu koleżeńskiego

 

określają odpowiednie regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

 

2. Uchwały komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału podejmowane są zwykłą

 

większością głosów, przy obecności przewodniczącego lub zastępcy oraz co najmniej

 

połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga

 

głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 56

 

Oddziałowa komisja rewizyjna i oddziałowy sąd koleżeński w czasie trwania kadencji mogą

 

uzupełnić swój skład, w liczbie nieprzekraczającej jednej piątej składu osobowego, spośród osób

 

kandydujących do władz na zebraniach oddziału, które uzyskały odpowiednio największą liczbę

 

głosów.

 

§ 57

 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są koła powoływane przez zarząd

 

oddziału z inicjatywy przynajmniej 6 członków do bezpośredniej realizacji celów i zadań

 

statutowych PZITS.

 

2. Jeżeli koła, o których mowa w ust. 1 funkcjonują poza siedzibą oddziału PZITS i jest ich

 

co najmniej dwa, może być utworzona terenowa delegatura oddziału.

 

3. Strukturę organizacyjną oraz regulamin działania delegatury, koła i innych jednostek

 

oddziałowych określa zarząd oddziału we własnym zakresie, zgodnie z wymogami statutu.

 

Strona 21 z 23

 

ROZDZIAŁ VI

 

REPREZENTOWANIE PZITS

 

§ 58

 

1. PZITS reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Główny.

 

2. Zarząd Główny może upoważnić: prezesa lub wiceprezesów oraz sekretarza lub innych

 

członków Zarządu Głównego do spełniania reprezentacji, o której jest mowa w ust. 1,

 

a w sprawach finansowo-gospodarczych, dodatkowo członka Zarządu Głównego pełniącego

 

funkcję skarbnika.

 

§ 59

 

1. Oddział reprezentowany jest na zewnątrz przez zarząd oddziału.

 

2. Zarząd oddziału upoważnia osoby do reprezentowania oddziału na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VII

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITS

 

§ 60

 

Majątek PZITS powstaje z:

 

1) składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Główny,

 

2) dochodów z działalności gospodarczej, wpływów z fundacji i spółek oraz innych

 

jednostek organizacyjnych, których uczestnikiem jest PZITS,

 

3) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących w posiadaniu i użytkowaniu przez

 

PZITS,

 

4) darowizn, dotacji i zapisów.

 

§ 61

 

Majątek PZITS składa się z wszelkich nieruchomości i ruchomości oraz funduszów będących w

 

dyspozycji Zarządu Głównego i oddziałów.

 

§ 62

 

Dla realizacji celów statutowych PZITS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie

 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Strona 22 z 23

 

§ 63

 

1. Majątkiem PZITS dysponuje Zarząd Główny, który może w tym zakresie udzielać

 

pełnomocnictw oddziałom.

 

2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i majątku trwałego wymaga uchwały

 

Zarządu Głównego PZITS, w ramach zasad ustalonych przez Zebranie Delegatów.

 

3. Zobowiązania majątkowe mogą być zaciągane przez upoważnione osoby wymienione

 

w § 58. Do ważności zobowiązania wymagane są trzy podpisy: prezesa lub jednego

 

z upoważnionych wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

4. Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są trzy podpisy:

 

prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes i skarbnik mogą być zastąpieni przez swoich

 

zastępców.

 

5. Oddziały mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w ramach będących do ich dyspozycji

 

środków finansowych na podstawie pisemnej uchwały zarządu oddziału. Do ważności

 

zobowiązania wymagane są dwa podpisy: prezesa oddziału lub jednego z upoważnionych

 

wiceprezesów i skarbnika oddziału.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE PZITS

 

§ 64

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch

 

trzecich głosów uprawnionych delegatów, obecnych na zebraniu.

 

2. Wnioski w sprawie zmiany statutu powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego

 

co najmniej na 5 miesięcy przed Zebraniem Delegatów.

 

3. Sprawę zmiany statutu zgłasza Zarząd Główny i umieszcza w porządku obrad Zebrania

 

Delegatów. Projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów

 

co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 65

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu PZITS podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich

 

głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

 

2. Majątek PZITS po uregulowaniu zobowiązań, zostanie przekazany na cele określone

 

uchwałą Zebrania Delegatów.

 

§ 66

 

Likwidacja PZITS następuje na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 

Strona 23 z 23

 

§ 67

 

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Delegatów z dniem jego zarejestrowania

 

w Sądzie Okręgowym w Warszawie.